نرم افزارهای مورد نیاز سوئیچ بانک دی

تجارت الکترونیک تمدن
در این قسمت می توانید نرم افزارهای یاس مربوط به دستگاه خودپرداز (ATM) بانک سینا را دانلود فرمایید.

فایل یاس مربوط به کیس PIVAT دستگاه NCR نسخه 10.0.2

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس نسخه 10.0.2 کیس PIVAT دستگاه NCR مدل 5886-5887-5877 را دریافت نمایید.

فایل یاس مربوط به کیس TALLADEGA دستگاه NCR نسخه 10.0.1

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس نسخه 10.0.2 کیس TALLADEGA دستگاه NCR مدل 5886-5887-5877 را دریافت نمایید.

فایل یاس مربوط به دستگاه banqit نسخه 90.5

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس banqit نسخه 90.5 را دریافت نمایید.

فایل یاس مربوط به دستگاه وینکور ورژن 10.10.3.14

 • WINCOR 2150-2050-1500
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس مربوط به دستگاه وینکور ورژن 10.10.3.14 مدل 2150-2050-2100-1500 را دریافت نمایید.

فایل یاس مربوط به دستگاه وینکور ورژن 10.11.6.7

 • WINCOR 2150-2050-1500
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس مربوط به دستگاه وینکور ورژن 10.11.6.7 مدل 2150-2050-2100-1500 را دریافت نمایید.

فایل یاس مربوط به دستگاه تکنو ورژن 10.11.6.7

 • TECHNO 4 - 4.5 - 5
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فایل یاس مربوط به دستگاه تکنو (کینگ تلر) ورژن 10.11.6.7 مدل 4 - 4.5 و 5 را دریافت نمایید.
تجارت الکترونیک تمدن
در این قسمت می توانید ایمیج کامل مربوط به دستگاه خودپرداز (ATM) بانک سینا را دانلود فرمایید.

پارت اول ایمیج کامل بانک سینا دستگاه NCR کیس TALLADEGA

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید پارت اول ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.1 کیس TALLADEGA دستگاه NCR مدل 5886-5887-5877 را دریافت نمایید.

پارت دوم ایمیج کامل بانک سینا دستگاه NCR کیس TALLADEGA

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید پارت اول ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.1 کیس TALLADEGA دستگاه NCR مدل 5886-5887-5877 را دریافت نمایید.

ایمیج کامل بانک سینا دستگاه NCR کیس PIVAT

 • NCR 5886-5887-5877
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید پارت اول ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.1 کیس PIVATدستگاه NCR مدل 5886-5887-5877 را دریافت نمایید..

ایمیج کامل بانک سینا دستگاه WINCOR FULL USB

 • 2150-2050-1500
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.0 دستگاه WINCOR FULL USB مدل 2150-2050-1500 را دریافت نمایید.

ایمیج کامل بانک سینا دستگاه WINCOR COM

 • 2150-2050-1500
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.0 دستگاه WINCOR COM مدل 2150-2050-1500 را دریافت نمایید.

ایمیج کامل بانک سینا دستگاه HYOSUNG

 • HYOSUNG 5600
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید ایمیج کامل بانک سینا نسخه 10.0.1 دستگاه HYOSUNG مدل 5600 را دریافت نمایید.

ایمیج کامل بانک دی بنکیت با EPP SAGEM

 • BANQIT
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید ایمیج کامل بانک دی بنکیت (Banqit) با EPP SAGEMرا دریافت نمایید.

ایمیج کامل بانک دی بنکیت با EPP SZZT

 • BANQIT
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • تراکنش همراه مانی تک
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید ایمیج کامل بانک دی بنکیت (Banqit) با EPP SZZTرا دریافت نمایید.
تجارت الکترونیک تمدن
در این قسمت می توانید نرم افزارهای مربوط به دستگاه خودپرداز (ATM) بانک سینا را دانلود فرمایید.

نرم افزار AnyDesk

 • NCR-WINCOR-TECHNO-GRG
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار AnyDesk برای اتصال به کارشناسان را دریافت نمایید.

کیهان ورژن 4.8.2.417

 • NCR-WINCOR-TECHNO-GRG
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار کیهان ورژن 4.8.2.417 به همراه آموزش نصب را دریافت نمایید.

کیهان ورژن 5.3.8.97.50

 • NCR-WINCOR-TECHNO-GRG
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار کیهان ورژن 5.3.8.97.50 به همراه آموزش نصب را دریافت نمایید.

نرم افزار vnc-4.0-x86_win32

 • NCR-WINCOR-TECHNO-GRG
 • تجارات الکترونیک تمدن
 • پرداخت نوین آرین
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار vnc-4.0-x86_win32 را دریافت نمایید.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.